Fréttir

Uppfærður kjarasamningstexti 2018

1 mar. 2019

KJARASAMNINGUR

Landssambands lögreglumanna

og

fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

RITSTÝRÐUR KJARASAMNINGSTEXTI

sem í heild gildir frá 1. maí 2015

tekinn saman af

Landssambandi lögreglumanna

og

Kjara- og mannauðssýslu ríkisins, fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Kjarasamningstexti þessi er unninn í samvinnu Kjara- og mannauðssýslu fjármála- og efnahagsráðuneytisins og Landssambandi lögreglumanna og byggir á ritstýrðum heildartexta kjarasamnings Landssambands lögreglumanna og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs frá maí 2006, með eftirfarandi breytingum:

Samkomulag um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila dags. 22. október 2008. Gildistími 1. nóvember 2008 – 31. maí 2009.

Samkomulag BSRB um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila dags. 22. október 2008. Gildistími 1. nóvember 2008 – 31. maí 2009.

Samkomulag um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila dags. 3. júlí 2009. Gildistími 1. júlí 2009 – 30. nóvember 2010.

Úrskurður Gerðardóms í máli Landssambands lögreglumanna og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs dags. 2. júní 2010. Gildistími 1. júli 2009 – 30. nóvember 2010.

Úrskurður Gerðardóms í máli Landssambands lögreglumanna og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs dags. 23. september 2011. Gildistími 1. maí 2011 – 31. mars 2014.

Samkomulag um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila dags 16. apríl 2014. Gildistími1. febrúar 2014 – 30. apríl 2015.

Samkomulag um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila dags 28. október 2015. Gildistími1. maí 2015 – 31. mars 2019.

Frumeintök ofangreindra samkomulaga halda gildi sínu.

 

Efnisyfirlit Bls.

1 Kaup ……………………………………………………………………………………. 1

1.1 Mánaðarlaun

1.2 Röðun starfa og mat álags

1.3 Sérstök tímabundin umbun

1.4 Tímakaup í dagvinnu

1.5 Yfirvinnutímakaup

1.6 Vaktaálag-álagsgreiðslur

1.7 Persónuuppbót í desember

1.8 Héraðslögreglumenn

2 Vinnutími …………………………………………………………………………….. 4

2.1 Almennt

2.2 Dagvinna

2.3 Yfirvinna

2.4 Hvíldartími

2.5 Bakvaktir

2.6 Vaktavinna og afbrigðilegur vinnutími

3 Matar- og kaffitímar, fæði og mötuneyti …………………………………. 12

3.1 Matar- og kaffitímar á dagvinnutímabili

3.2 Matar- og kaffitímar í yfirvinnu

3.3 Vinna í matar- og kaffitímum

3.4 Fæði og mötuneyti

4 Orlof ……………………………………………………………………………………. 15

4.1 Lengd orlofs

4.2 Orlofsfé og orlofsuppbót

4.3 Orlofsárið

4.4 Sumarorlofstímabil

4.5 Ákvörðun orlofs

4.6 Veikindi í orlofi

4.7 Frestun orlofs

4.8 Áunninn orlofsréttur

4.9 Orlofssjóður

5 Ferðir og gisting …………………………………………………………………… 16

5.1 Ferðakostnaður samkvæmt reikningi

5.2 Dagpeningar innanlands

5.3 Greiðsluháttur

5.4 Vinnusókn og ferðir

5.5 Ferðatími erlendis

5.6 Fargjöld erlendis

5.7 Dagpeningar á ferðum erlendis

5.8 Dagpeningar vegna námskeiða o.fl.

5.9 Ferðakostnaðarnefnd

5.10 Heimflutningur fjarri vinnustað

5.11 Gistiaðstaða

6 Aðbúnaður og hollustuhættir …………………………………………………… 19

6.1 Réttur lögreglumanna

6.2 Um vinnustaði

6.3 Lyf og sjúkragögn

6.4 Öryggiseftirlit

6.5 Slysahætta

6.6 Læknisskoðun

6.7 Aðgangur að sundstöðum

7 Tryggingar ……………………………………………………………………………… 20

7.1 Slysatryggingar

7.2 Farangurstrygging

7.3 Persónulegir munir

7.4 Slys á vinnustöðum

7.5 Skaðabótaskylda ríkissjóðs

8 Verkfæri og vinnuföt …………………………………………………………….. 23

8.1 Verkfæri

8.2 Einkennis- og hlífðarföt

9 Afleysingar ………………………………………………………………………….. 24

9.1 Staðgenglar

9.2 Launað staðgengilsstarf

9.3 Aðrir staðgenglar

9.4 Annað fyrirkomulag

10 Fræðslumál …………………………………………………………………………. 25

10.1 Lögregluskóli ríkisins

10.2 Launalaust leyfi

10.3 Starfsmenntunarsjóður

10.4 Fræðslu- og starfsþróunarsjóður

11 Stofnanaþáttur og samstarfsnefndir ……………………………………… 27

11.1 Skilgreining stofnanasamnings

11.2 Markmið stofnanasamnings

11.3 Gerð og framkvæmd stofnanasamnings

11.4 Skipan, hlutverk og starfshættir samstarfsnefnda

12 Réttur lögreglumanna vegna veikinda og slysa ……………………… 29

12.1 Tilkynningar, vottorð og útlagður kostnaður

12.2 Réttur til launa vegna veikinda og slysa

12.3 Starfshæfnisvottorð

12.4 Lausn frá störfum vegna endurtekinnar eða langvarandi óvinnufærni

vegna veikinda eða slysa

12.5 Lausnarlaun og laun til maka látins starfsmanns

12.6 Skráning veikindadaga

12.7 Veikindi og slysaforföll í fæðingarorlofi

12.8 Veikindi barna yngri en 13 ára

12.9 Samráðsnefnd

12.10 Ákvæði til bráðabirgða

12.11 Samkomulag um tiltekin atriði er varða réttindi starfsmanna

13 Tilhögun fæðingarorlofs ……………………………………………………….. 34

13.1 Gildissvið

13.2 Réttarstaða starfsmanna í fæðingarorlofi

13.3 Samkomulag um tiltekin atriði er varða réttindi starfsmanna

14 Fjölskyldu- og styrktarsjóður og iðgjöld í starfsendurhæfingarsjóð 35

14.1 Hlutverk fjölskyldu- og styrktarsjóðs

14.2 Aðild að fjölskyldu- og styrktarsjóði

14.3 Stjórn fjölskyldu- og styrktarsjóðs

14.4 Iðgjaldagreiðslur launagreiðanda í fjölskyldu- og styrktarsjóð

14.5 Starfsendurhæfingarsjóður

14.6 Samkomulag um tiltekin atriði er varða réttindi starfsmanna

15 Viðbótarframlag til lífeyrissparnaðar ……………………………………… 37

15.1 Framlag í séreignarsjóð

16 Launaseðill og félagsgjöld ……………………………………………………. 38

16.1 Launaseðill

16.2 Félagsgjöld

16.3 Orlofssjóðsgjald

16.4 Starfsmenntunarsjóðsgjald

17 Símakostnaður …………………………………………………………………….. 39

17.1 Símakostnaður

18 Gildistími, samningsforsendur og atkvæðagreiðsla ……………….. 40

18.1 Gildistími

18.2 Samningsforsendur og atkvæðagreiðsla

Bókanir 2015 ………………………………………………………………………………………… 41

Fylgiskjal I 2015 ……………………………………………………………………………………. 43

Fylgiskjal II 2015 …………………………………………………………………………………… 44

Fylgiskjal með samkomulagi aðila dags. 13. júlí 2001 ……………………………… 48

Viðaukar:

1 Skýringartexti samningsgreina úr kafla 2.3, yfirvinna 49

2 Leiðbeiningar samráðsnefndar um skipulag vinnutíma 50

3 Samkomulag um vopnaburð lögreglumanna 54

4 Samkomulag um launalaus leyfi félagsmanna LL 55

5 Reglur um starfsmenntunarsjóð LL 58

6 Reglur sjóðstjórnar fræðslu- og starfsþróunarsjóðs lögreglumanna 60

7 Reglur um form ráðningarsamninga og skyldu til að upplýsa

starfsmenn um ráðningarkjör 63

8 Reglur um auglýsingar á lausum störfum 65

9 Reglugerð um starfsstig innan lögreglunnar 66

Skáletraður texti og afmarkaður með ramma er hafður til skýringar.Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 1

 

1 Kaup

1.1 Mánaðarlaun

1.1.1 Mánaðarlaun lögreglumanns sem gegnir fullu starfi, skulu greidd samkvæmt meðfylgjandi launatöflu í fylgiskjali II:

1.1.2 Þegar unninn er 8 stunda vinnudagur reglubundið, reiknast brot úr mánaðar-launum þannig, að deilt er með 21,67 í mánaðarlaunin og margfaldað með fjölda almanaksdaga annarra en laugardaga og sunnudaga frá upphafi eða til loka starfstíma.

1.1.3 1.05. 2015: Laun hækka um 25.000 kr. eða að lágmarki um 7,2%, auk leiðréttinga á launabilum, sbr. meðfylgjandi launatöflu.

1.06. 2016: Laun hækka að meðaltali um 6,5% samkvæmt útfærslu í meðfylgjandi launatöflu.

1.06. 2017 Laun hækka að meðaltali um 4,5% samkvæmt útfærslu í meðfylgjandi launatöflu.

1.06. 2018 Laun hækka að meðaltali um 3,0% samkvæmt útfærslu í meðfylgjandi launatöflu.

1.02. 2019 Sérstök eingreiðsla, 55.000 kr., greiðist hverjum starfsmanni miðað við fullt starf og sem er við störf í desember 2018 og er enn í starfi í janúar 2019. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í desember.

1.2 Röðun starfa og mat álags

1.2.1 Við ákvörðun á röðun starfa í launaflokka skulu fyrst og fremst metin þau verk-efni og skyldur sem í starfinu felast auk þeirrar færni (kunnáttustig/sérhæfing) sem þarf til að geta innt starfið af hendi.

1.2.2 Meta skal persónu- og tímabundna þætti, sbr. gr. 11.3.2, sem álag á launa-flokka. Slíkt álag skal háð endurmati. Meta má vægi álags beggja þátta til hækkunar um allt að 20% samanlagt af viðkomandi launaflokki í 2,5% bilum. Í stofnanasamningi skal kveðið á um hvort og með hvaða hætti álagið skiptist.

Ofangreindir þættir geta verið breytilegir frá einum tíma til annars og forsendur þeirra skulu endurskoðaðar við breytingar á starfssviði starfsmanns eða eftir nánari útfærslu í stofnanasamningi.

1.3 Sérstök tímabundin umbun

1.3.1 Heimilt er að greiða sérstaka umbun umfram mánaðarlaun skv. gr. 1.1.1, 1.2.1 og 1.2.2 sem aldrei skal þó nema hærri fjárhæð en 30.000 kr. á mánuði. Það hámark tekur ekki breytingum á samningstímanum. Umbun þessi greiðist vegna sérstakra tímabundinna þátta sem ekki falla undir gr. 1.2.2 og greiðist aldrei lengur en áhrif þeirra þátta vara. Ákvörðun um greiðslu slíkrar umbunar skal tekin af forstöðumanni og byggjast á skriflegum reglum sem hann hefur kynnt starfsmönnum.

1.3.2 Sérstök álagsgreiðsla 2 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

Greiða skal lögreglumönnum sérstaka álagsgreiðslu. Álagsgreiðslan er 28.600 krónur á mánuði fyrir fullt starf og greiðist í réttu hlutfalli við starfshlutfall á hverjum tíma. Álagsgreiðslan tekur hækkunum samkv. áfangahækkunum launa frá 1. mars 2012.

1.4 Tímakaup í dagvinnu

1.4.1 Tímavinnukaup í hverjum launaflokki er 0,615% af mánaðarlaunum starfs-manns skv. gr. 1.1.1 og 1.2.2.

1.4.2 Tímakaup í dagvinnu, hverjum má greiða

Heimilt er að greiða tímakaup í eftirfarandi tilvikum:

1. Nemendum við störf í námshléum.

2. Lífeyrisþegum sem vinna hluta úr starfi.

3. Lögreglumönnum sem ráðnir eru til skamms tíma vegna sérstakra árvissra álagstíma ýmissa embætta þó eigi lengur en 2 mánuði.

4. Lögreglumönnum sem ráðnir eru til að vinna að sérhæfðum, afmörkuðum verkefnum.

5. Lögreglumönnum sem starfa óreglubundið í lengri eða skemmri tíma þó aðeins í algjörum undantekningar tilvikum.

1.5 Yfirvinnutímakaup

1.5.1 Yfirvinna er greidd með tímakaupi. Tímakaup fyrir yfirvinnu í hverjum launa-flokki er 1,0385% af mánaðarlaunum lögreglumannsins.

1.5.2 Öll vinna, sem unnin er á stórhátíðardögum skv. gr. 2.1.4.3 greiðist með tíma-kaupi, sem nemur 1,375% af mánaðarlaunum lögreglumannsins.

1.5.3 Forstöðumenn stofnana eiga ekki rétt á yfirvinnugreiðslum samkvæmt tíma-kaupi. Sé yfirvinna nauðsynleg vegna anna í starfi, skal heimilt að semja um mánaðarlega þóknun fyrir hana.

1.5.4 Sé yfirvinna fjarri föstum vinnustað ekki greidd samkvæmt tímareikningi, skal semja um þá greiðslu fyrirfram við viðkomandi lögreglumann og í samráði við Landssamband lögreglumanna.

1.6 Vaktaálag, álagsgreiðslur

1.6.1 Vaktaálag reiknast af dagvinnutímakaupi, sbr. gr. 1.4.1.

Vaktaálag skal vera:

33,33% kl. 17:00-24:00 mánudaga-fimmtudaga

55,00% kl. 17:00-24:00 föstudaga

55,00% kl. 00:00-08:00 mánudaga-föstudaga

55,00% kl. 00:00-24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga

90,00% kl. 00:00-24:00 stórhátíðardaga, sbr. gr. 2.1.4.3.

Brot úr klst. greiðist hlutfallslega.

1.6.2 Greiðsla fyrir bakvaktir skal reiknast af dagvinnukaupi, sbr. gr. 1.4.1, með eftir-töldum hætti:

33,33% kl. 17:00-24:00 mánudaga-fimmtudaga

45,00% kl. 17:00-24:00 föstudaga

45,00% kl. 00:00-08:00 mánudaga

33,33% kl. 00:00-08:00 þriðjudaga-föstudaga

45,00% kl. 00:00-24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga

90,00% kl. 00:00-24:00 stórhátíðardaga, sbr. gr. 2.1.4.3. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 3

Brot úr klst. greiðist hlutfallslega. Um greiðslur fyrir útköll á bakvakt gilda gr. 2.3.3.1 og 2.3.3.2.

1.6.3 Vinnutími lögreglumanna skal vera samfelldur eftir því sem við verður komið. Greitt skal fyrir eyður í vinnutíma með vaktaálagi skv. gr. 1.6.1.

1.6.4 Greiðsla fyrir eyður og bakvakt á dagvinnutímabili skv. gr. 2.2.1 er 33,33% álag.

1.6.5 Lögreglumenn á bifhjólum fá greitt 20% álag fyrir hverja unna klukkustund á bifhjóli. Álag þetta reiknast af dagvinnukaupi, sbr. gr. 1.4.1.

1.7 Persónuuppbót í desember

1.7.1 Persónuuppbót á samningstímanum verður sem hér segir:

Á árinu 2015 78.000 kr.

Á árinu 2016 82.000 kr.

Á árinu 2017 86.000 kr.

Á árinu 2018 89.000 kr.

Lögreglumaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október. Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum sam-kvæmt öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á persónuuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi lögreglumaður gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili.

Á sama hátt skal einnig lögreglumaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda persónuuppbót, miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt lögreglumaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingarorlofs. Málsgrein þessi gildir þó ekki um þá lögreglumenn sem hefja töku eftirlauna á tímabilinu 1. júlí til 31. desember ár hvert.

Lögreglumaður sem hefur töku eftirlauna á tímabilinu 1. júlí til 31. desember, skal fá greidda persónuuppbót 1. desember sem miðast við 12 mánaða starf og meðalstarfshlutfall.

1.8 Héraðslögreglumenn

1.8.1 Héraðslögreglumenn skulu fá sérstaka þóknun sem greiðist eftir á tvisvar á ári, í júní vegna tímabilsins janúar til júní og í desember vegna tímabilsins júlí til desember. Skal þóknunin í hvort sinn nema fjárhæð er samsvarar 200 vakta-álagsstundum með 33% álagi samkvæmt launaflokki viðkomandi og komi því aðeins til greiðslu að hann hafi sinnt starfi héraðslögreglumanns á tímabilinu.

Um kjör þeirra að öðru leyti gildir kjarasamningur þessi eftir því sem við á.

Sjá reglugerð nr. 283/1997, um héraðslögreglumenn og aðra afleysingamenn í lögreglustarfi. 4 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

 

2 Vinnutími

2.1 Almennt

2.1.1 Vinnuvika lögreglumanna í fullu starfi skal vera 40 stundir nema um skemmri vinnutíma sé sérstaklega samið.

2.1.2 Heimilt er að haga vinnu með öðrum hætti en í kafla þessum greinir með sam-komulagi meirihluta starfsmanna er málið varðar og viðkomandi lögreglustjóra.

2.1.3 Vinnutími lögreglumanna skal vera samfelldur eftir því sem við verður komið.

2.1.4 Frídagar

2.1.4.1 Almennir frídagar eru laugardagar og sunnudagar.

2.1.4.2 Sérstakir frídagar eru:

1. Nýársdagur

2. Skírdagur

3. Föstudagurinn langi

4. Laugardagur fyrir páska

5. Páskadagur

6. Annar í páskum

7. Sumardagurinn fyrsti

8. 1. maí

9. Uppstigningardagur

10. Hvítasunnudagur

11. Annar í hvítasunnu

12. 17. júní

13. Frídagur verslunarmanna

14. Aðfangadagur jóla eftir kl. 12

15. Jóladagur

16. Annar í jólum

17. Gamlársdagur eftir kl. 12

2.1.4.3 Stórhátíðardagar eru:

1. Nýársdagur

2. Föstudagurinn langi

3. Páskadagur

4. Hvítasunnudagur

5. 17. júní

6. Aðfangadagur jóla eftir kl. 12

7. Jóladagur

8. Gamlársdagur eftir kl. 12 Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 5

2.2 Dagvinna

2.2.1 Dagvinna skal unnin á tímabilinu kl. 08:00-17:00 frá mánudegi til föstudags.

2.2.2 Lögreglustjóra er heimilt að verða við óskum einstakra lögreglumanna um sveigjanlegan vinnutíma á tímabilinu kl. 07:00-18:00 á virkum dögum. Leita skal samþykkis samningsaðila þegar slíkar heimildir eru veittar.

2.2.3 Dagvinnumaður sem vinnur hluta af vikulegri vinnuskyldu sinni utan dagvinnu-tímabils skv. gr. 2.2.1, skal fá greitt álag skv. gr. 1.6.1 á þann hluta starfs síns. Hafi verið samið um rýmkun á dagvinnutímabili, skv. gr. 2.1.2 eða gr. 2.2.2, greiðist ekki álag utan þeirra tímamarka sem greinir í gr. 2.2.1.

2.3 Yfirvinna

2.3.1 Yfirvinna telst sú vinna sem fram fer utan tilskilins daglegs vinnutíma eða vinnuvöku lögreglumanns, svo og vinna, sem innt er af hendi umfram vikulega vinnutímaskyldu þótt á dagvinnutímabili sé.

2.3.2 Öll vinna sem unnin er á sérstökum frídögum skv. gr. 2.1.4.2, greiðist sem yfir-vinna skv. gr. 1.5 nema vinnan falli undir ákvæði gr. 2.6.9.

2.3.3.1 Þegar lögreglumaður er kallaður til vinnu sem ekki er í beinu framhaldi af dag-legri vinnu hans, skal greitt yfirvinnukaup fyrir að minnsta kosti 3 klst. nema reglulegur vinnutími hans hefjist innan þriggja klst. frá því að hann fór til vinnu, en þá greiðist yfirvinna frá upphafi útkalls fram til þess að reglulegur vinnutími hefst. Ljúki útkalli áður en 3 klst. eru liðnar frá lokum hinnar daglegu vinnu, skal greiða yfirvinnu fyrir tímann frá lokum hinnar daglegu vinnu til loka útkalls-ins.

2.3.3.2 Ef útkall hefst á tímabilinu 00:00-08:00 frá mánudegi til föstudags, kl. 17:00-24:00 á föstudegi eða á almennum eða sérstökum frídögum skv. gr. 2.1.4.1 og 2.1.4.2, skal greitt yfirvinnukaup fyrir að minnsta kosti 4 klst. nema reglulegur vinnutími hefjist innan 3 og ½ klst. frá því að útkall hófst en í þeim tilvikum skal greiða ½ klst. til viðbótar við unninn tíma.

Við lágmarksgreiðslu í útkalli bætist hvorki matar- og /eða kaffitími né ferðatími eða bæting fyrir slíkt. Sjá skýringar á gr. 2.3.3.1 og 2.3.3.2 á bls. 46.

2.3.4 Hafi lögreglumaður samkvæmt lögum eða samningi skemmri vikulega vinnu-skyldu en gert er ráð fyrir í gr. 2.1.1, skal vinna umfram hana greidd skv. gr. 2.3.5 og 2.3.6.

2.3.5 Óreglubundin vinna umfram hina skertu vinnuskyldu eða samfelld vinna skem-ur en einn mánuð greiðist með því kaupi sem greitt er fyrir yfirvinnu.

2.3.6 Samfelld reglubundin vinna einn mánuð eða lengur innan dagvinnumarka, allt að fullri vinnuskyldu, greiðist sem reiknað hlutfall af mánaðarlaunum enda hafi lögreglumanni verið kynnt það áður en sú vinna hófst.

2.3.7 Öll yfirvinna skal greidd eftirá fyrir hvern mánuð eða hverja þrjátíu daga og komi til útborgunar eigi síðar en 15 dögum eftir síðasta dag reiknitimabilsins. Sama gildir um greiðslu fyrir yfirvinnu á veikindatímabili.

2.3.8 Haldin skal skrá yfir þá aukavinnu sem unnin er og leitast skal við að hún skiptist sem jafnast milli lögreglumanna.

2.3.9 Heimilt er lögreglumanni, með samkomulagi við vinnuveitanda, að safna frídögum vegna yfirvinnu, á þann hátt að yfirvinnutímar komi til uppsöfnunar og frítöku á dagvinnutímabili en yfirvinnuálagið er greitt við næstu reglulegu útborgun. Samkomulag skal vera um töku frísins og það skipulagt þannig að 6 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

sem minnst röskun verði á starfsemi stofnunar. Frí samkvæmt framansögðu, vegna undanfarandi almanaksárs, sem ekki hefur verið nýtt fyrir 15. apríl ár hvert, eða við starfslok, skal greitt út á dagvinnutaxta viðkomandi starfsmanns við næstu reglulegu útborgun.

Yfirvinnuálag er 44,44% af yfirvinnukaupi lögreglumanns.

2.4 Hvíldartími

2.4.1 Gildissvið o.fl.

Hvað varðar gildissvið, hvíldartíma, vinnuhlé og fleira vísast til samnings ASÍ, BHM, BSRB og KÍ og samninganefndar ríkisins, Reykjavíkurborgar og Launa-nefndar sveitarfélaga frá 23. janúar 1997, um ákveðna þætti er varða skipulag vinnutíma, sem fylgir kjarasamningi þessum sem fylgiskjal og telst hluti hans.

Í þessu sambandi vísast jafnframt til leiðbeininga samráðsnefndar um skipulag vinnutíma, dags. 16. febrúar 2001. Samráðsnefnd þessi er skipuð samkvæmt 14. gr. framangreinds samnings og er henni einnig falið að fjalla um ágrein-ingsmál sem upp kunna að koma vegna þeirra málefna sem þar er fjallað um. Sjá viðauka 2 á bls. 47. Einnig er bent á ritið „Skipulag vinnutíma”, útgefnu í janúar 2002 af fyrrgreindri samráðsnefnd.

2.4.2 Daglegur hvíldartími – um skipulag vinnutíma

Vinnutíma skal haga þannig að á 24 stunda tímabili, reiknað frá skipulögðu/venjubundnu upphafi vinnudags lögreglumanns, fái lögreglumaður a.m.k. 11 klst. samfellda hvíld. Verði því við komið, skal dagleg hvíld ná til tímabilsins frá kl. 23:00 til 06:00.

Óheimilt er að skipuleggja vinnu þannig að vinnutími á 24 klst. tímabili fari umfram 13 klst.

Skipulagt eða venjubundið upphaf vinnudags – skýring:

Sé skipulagt upphaf vinnudags t.d. kl. 8:00, skal miða við það tímamark. Hafi lögreglumaður á hinn bóginn fastan vinnutíma sem hefst t.d. kl. 20:00, skal sólarhringurinn miðaður við það tímamark. Í vaktavinnu er eðlilegt að miða upphaf vinnudags við merktan vinnudag á vaktskrá/varðskrá. Sé ekki um merktan vinnudag að ræða, t.d. aukavakt í vaktafríi, miðast upphafið við tíma-mörk síðasta merkta vinnudags.

Lögreglumaður á rétt á a.m.k. 15 mín. hléi ef daglegur vinnutími hans er lengri en 6 klst. Kaffi- og matarhlé teljast hlé í þessu sambandi.

2.4.3 Frávik frá daglegri lágmarkshvíld

2.4.3.1 Vaktaskipti

Á skipulegum vaktaskiptum er heimilt að stytta samfellda lágmarkshvíld lög-reglumanna í allt að 8 klst. Þetta á t.d. við þegar lögreglumaður skiptir af morg-unvakt yfir á næturvakt samkvæmt skipulagi vaktskrár.

Fráviksheimild þessi frá 11 klst. lágmarkshvíld á hins vegar ekki við þegar lögreglumaður lýkur yfirvinnu og fer yfir á reglubundna vakt og öfugt.

Þar sem hér er um frávik frá meginreglunni um 11 klst. samfellda hvíld að ræða, verður að gera þá kröfu til vaktkerfis að það sé skipulagt þannig að skipti milli mismunandi tegunda vakta séu sem sjaldnast á vaktahring og að jafnaði reyni ekki á frávik þetta oftar en einu sinni í viku. Vinnan skal því skipu-lögð með sem jöfnustum hætti. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 7

2.4.3.2 Sérstakar aðstæður

Við sérstakar aðstæður er heimilt að stytta samfellda lágmarkshvíld í allt að 8 klst. og lengja vinnulotu í allt að 16 klst., þ.e.a.s. við ófyrirsjáanleg atvik þegar bjarga þarf verðmætum. Ennfremur þegar almannaheill krefst þess og/eða halda þarf uppi nauðsynlegri heilbrigðis- eða öryggisþjónustu.

Sé heimildum til frávika frá daglegum hvíldartíma samkvæmt þessum lið beitt, skal lögreglumaður fá samsvarandi hvíld í staðinn. Í beinu framhaldi af slíkri vinnulotu skal veita lögreglumanni 11 klst. hvíld á óskertum launum sem hann annars hefði fengið.

2.4.3.3 Truflun á starfsemi vegna ytri aðstæðna

Ef truflun verður á starfsemi vegna ytri aðstæðna, svo sem vegna veðurs eða annarra náttúruafla, slysa, orkuskorts, bilana í vélum eða öðrum búnaði eða annarra slíkra ófyrirséðra atvika, má víkja frá ákvæðum um daglega lágmarks-hvíld að því marki sem nauðsynlegt er til að koma í veg fyrir verulegt tjón þar til regluleg starfsemi hefur komist á að nýju.

Um er að ræða tilvik sem ekki verða séð fyrir. Rétt er að kalla annan lögreglu-mann til vinnu til að leysa þann lögreglumann af sem ekki hefur náð tilskilinni hvíld, sé þess nokkur kostur.

2.4.4 Vikulegur hvíldardagur

Á hverju 7 daga tímabili skal lögreglumaður fá a.m.k. einn vikulegan hvíldar-dag sem tengist beint daglegum hvíldartíma og skal við það miðað að vikan hefjist á mánudegi. Lögreglumaður á þannig að fá 35 klst. samfellda hvíld einu sinni í viku.

Að svo miklu leyti sem því verður við komið, skal vikulegur hvíldardagur vera á sunnudegi og lögreglumaður fá frí á þeim degi. Þó má embætti með sam-komulagi við lögreglumann sína fresta vikulegum hvíldardegi þar sem sér-stakar ástæður gera slík frávik nauðsynleg, þannig að í stað vikulegs hvíldar-dags komi tveir samfelldir hvíldardagar á hverjum tveimur vikum.

Sé sérstök þörf á að skipuleggja vinnu þannig að vikulegum hvíldardegi sé frestað, skal haga töku hvíldardaga þannig að teknir séu tveir hvíldardagar saman.

Ef sérstök þörf er á því að kveðja lögreglumann til starfa á fyrirfram ákveðnum vikulegum hvíldardegi hans þrátt fyrir að ekki liggi fyrir samkomulag skv. 2. mgr. þessarar greinar og jafnframt að hann hafi ekki hafnað að gera slíkt samkomulag, skal sá dagur bættur með frídegi á virkum degi.

2.4.5 Frítökuréttur

2.4.5.1 Almenn skilyrði frítökuréttar

Hafi stjórnandi metið það svo að brýn nauðsyn sé til að lögreglumaður mæti til vinnu áður en 11 klst. lágmarkshvíld er náð, skapast frítökuréttur, 1½ klst. (í dagvinnu) fyrir hverja klukkustund sem hvíldin skerðist. Ávinnsla frítökuréttar einskorðast ekki við heilar stundir. Lögreglumaður á ekki að mæta aftur til vinnu fyrr en að aflokinni 11 klst. hvíld nema hann hafi sérstaklega verið beð-inn um það. Mæti lögreglumaður eigi að síður áður en hann hefur náð hvíld-inni, ávinnur hann sér ekki frítökurétt.

2.4.5.2 Samfelld hvíld rofin með útkalli – frítökuréttur miðað við lengsta hlé

Ef hvíld er rofin einu sinni eða oftar innan 24 stunda tímabils miðað við skipu-lagt/venjubundið upphaf vinnudags lögreglumanns, skal bæta það sem vantar upp á að 11 klst. hvíld náist, miðað við lengsta hlé innan vinnulotu, með frí-tökurétti, 1½ klst. (dagvinnu) fyrir hverja klukkustund sem vantar upp á 11 klst. hvíld. 8 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

2.4.5.3 Vinna umfram 16 klst.

Hafi lögreglumaður unnið samtals meira en 16 klst. á einum sólarhring, þ.e. hverjum 24 klst., miðað við skipulagt/venjubundið upphaf vinnudags lögreglu-manns, án þess að ná 8 klst. samfelldri hvíld, skal lögreglumaður undantekn-ingarlaust fá 11 klst. samfellda hvíld að lokinni vinnu, án frádráttar á þeim launum sem hann annars hefði fengið. Frítökuréttur, 1,5 klst. (dagvinna) safn-ast upp fyrir hverja klst. sem unnin var umfram 16 klst.

2.4.5.4 Aukinn frítökuréttur vegna samfelldrar vinnu umfram 24 klst

Í þeim sérstöku undantekningartilvikum að lögreglumaður vinni samfellt fullar 24 stundir, skal frítökuréttur aukast þannig að hver heil stund umfram 24 veitir frítökurétt sem er 1,8% lengri en sá frítökuréttur sem næsta stund á undan gaf.

2.4.5.5 Vinna á undan hvíldardegi

Vinni lögreglumaður samkvæmt ákvörðun yfirmanns það lengi á undan hvíldardegi að ekki náist 11 klst. hvíld miðað við venjubundið upphaf vinnudags eða vaktar (sjá skýringaramma í gr. 2.4.2), skal lögreglumaður mæta samsvarandi síðar við upphaf næsta reglubundna vinnudags, án frádráttar á þeim launum sem hann annars hefði fengið, ella safnast upp frítökuréttur, 1½ klst. í dagvinnu fyrir hverja klukkustund sem hvíldin skerðist.

2.4.5.6 Upplýsingar um frítökurétt á launaseðli

Uppsafnaður frítökuréttur skal koma fram á launaseðli og hann skal veittur í hálfum eða heilum dögum.

2.4.5.7 Frítaka

Frítökuréttur skal veittur í samráði við lögreglumann enda sé uppsafnaður frí-tökuréttur a.m.k. fjórar stundir og skal frítaka ekki veitt í styttri lotum en það. Leitast skal við að veita frí svo fljótt sem auðið er eða með reglubundnum hætti til að koma í veg fyrir að frí safnist upp.

2.4.5.8 Greiðsla hluta frítökuréttar

Heimilt er að greiða út ½ klst. (í dagvinnu) af hverri 1½ klst. sem lögreglu-maður hefur áunnið sér í frítökurétt, óski hann þess.

2.4.5.9 Uppgjör við starfslok

Við starfslok skal ótekinn frítökuréttur gerður upp með sama hætti og orlof. Frítökuréttur fyrnist ekki.

2.4.6 Æðstu stjórnendur og aðrir þeir sem ráða vinnutíma sínum sjálfir

Aðilar þessir geta eðli málsins samkvæmt ekki áunnið sér frítökurétt, sbr. einnig gildissvið vinnuverndarákvæða um þá í tilskipun Evrópusambandsins nr. 93/104/EC, 1. tölul. a-liðar 17. gr. og 4.mgr. 1.gr. framangreinds samnings aðila vinnumarkaðarins dags. 23.01.1997.

2.4.7 Aðilar eru sammála um að reglubundin vinna lögreglumanna skuli skipulögð á grundvelli samnings þess er um getur í 2.4.1.

2.4.7.1 Í 2. mgr. 1. gr. samningsins segir hins vegar:

„Samningurinn nær til launamanna á samningssviði samningsaðila. Hann á þó ekki við í þeim tilvikum þegar um er að ræða nauðsynlega öryggis-starfsemi og brýna rannsóknarhagsmuni á sviði löggæslu eða þegar innt er af hendi vinna samkvæmt fyrirmælum almannavarnarnefnda eða við daglegan rekstur stjórnstöðvar almannavarna. Sama gildir um eftirlitsstörf vegna snjóflóða.”

Á grundvelli framangreindrar 2. mgr. 1. gr. samningsins um ákveðna þætti er varða skipulag vinnutíma, hafa aðilar orðið ásáttir um eftirfarandi framkvæmd vinnutíma við þær aðstæður sem þar er lýst. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 9

2.4.7.2 Lögreglustjóri, staðgengill hans eða yfirlögregluþjónn, skal segja til um hvenær þær aðstæður sem 2. mgr. 1. gr. tekur til hafi skapast og hvenær þeim ljúki. Skulu þá gilda eftirfarandi ákvæði:

1. Ef lögreglumaður er boðaður til vinnu, á þessum forsendum innan átta klukkustunda frá því að vinnu lauk, ávinnst frítökuréttur, 1,5 klst. fyrir hverja unna klukkustund.

2. Ef þessar forsendur skapast í miðri vinnulotu og lögreglumanni er gert að vinna áfram samfellt, ávinnst frítökuréttur, 1,5 klst. fyrir hverja unna klukku-stund, umfram 16 klst. frá upphafi vinnulotu.

3. Ef lögreglumaður er boðaður til vinnu, á þessum forsendum, eftir átta klukkustunda hvíld en innan 11 klst. frá því að vinnu lauk, ávinnst frítöku-réttur, 1,5 klst. fyrir hverja unna klukkustund umfram 16 klst., að meðtaldri síðustu vinnulotu en að frádreginni hvíld.

4. Auk frítökuréttar samkvæmt ofangreindu, heldur lögreglumaður reglu-bundnum launum, þ.e. dagvinnu, vaktaálagi og yfirvinnu.

5. Áður en lögreglumaður mætir til reglubundinnar vinnu á ný, ber honum 11 klst. hvíld án skerðingar á nokkrum þeim reglubundnu launum sem hann hefði fengið greidd.

2.5 Bakvaktir

2.5.1 Með bakvakt er átt við að lögreglumaður sé ekki við störf en reiðubúinn til að sinna útkalli. Það telst ekki bakvakt ef lögreglumaður dvelst á vinnustað sam-kvæmt beiðni yfirmanns. Um greiðslu fyrir bakvakt sjá gr. 1.6.2.

2.5.2 Lögreglumaður á rétt á fríi í stað greiðslu álags fyrir bakvakt. 20 mínútna frí jafngildir 33,33% vaktaálagi, 27 mínútna frí jafngildir 45% vaktaálagi, 54 mínútna frí jafngildir 90% vaktaálagi.

2.5.3 Bakvaktargreiðsla fellur niður þann tíma sem yfirvinnukaup er greitt.

Við lágmarksgreiðslu í útkalli bætist hvorki matar- og /eða kaffitími né ferðatími eða bæting fyrir slíkt.

Sé um endurtekin útköll að ræða með stuttu millibili, skal greiða samfelldan tíma frá upphafi fyrra/fyrsta útkalls þangað til síðara/síðasta útkalli lýkur.

2.5.4 Fyrir reglubundna bakvakt, sem skipulögð er allt árið, skal veita frí sem svara mest 80 klst. fyrir hverjar 1.200 klst. á bakvakt. Frí þetta skal veita hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

2.5.5 Unnar stundir á bakvöktum skulu ekki dregnar frá þegar bakvaktarstundir á ári eru taldar, sbr. gr. 2.5.4.

2.5.6 Heimilt er að semja um annað fyrirkomulag greiðslu fyrir bakvaktir en að fram-an greinir. T.d. er heimilt að semja um ákveðinn fjölda klukkustunda fyrir bak-vakt án tillits til tímalengdar. Ef samið er um aðrar bakvaktagreiðslur en um getur í gr. 1.6.2 skal, að teknu tilliti til útkallatíðni og lengdar útkalla á tilteknu viðmiðunartímabili, semja um að bakvaktagreiðslur falli ekki niður í útköllum, að hluta til eða öllu leyti.

Bókun 3 frá 13.07.2001:

Þar til gengið hefur verið frá fyrirkomulagi greiðslna skv. gr. 2.5.6 skal eftir-farandi eldra fyrirkomulag gilda:

Á fámennum stöðum þar sem 3 lögreglumenn eða færri starfa, skal samið sér-staklega um vinnutíma þeirra. Samningar þessir skulu gerðir á milli viðkom-andi lögreglustjóra og lögreglumanna en háðir samþykki fjármálaráðuneytis-10 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

ins, dóms- og kirkjumálaráðuneytisins og LL. Um greiðslur og annað sem af vinnutímafyrirkomulagi leiðir, skal samið milli LL og viðkomandi ráðuneyta.

Þar sem 3 lögreglumenn starfa, skal gæsluvaktastundafjöldi vera 375 klst. á mánuði.

Þar sem 2 lögreglumenn starfa, skal gæsluvaktastundafjöldi vera 380 klst. á mánuði.

Þar sem 1 lögreglumaður starfar, skal gæsluvaktastundafjöldi vera 280 klst. á mánuði.

2.5.7 Lögreglumönnum, 55 ára og eldri, er heimilt að hafna því að vera á bakvakt.

2.6 Vaktavinna og afbrigðilegur vinnutími

2.6.1 Þeir sem vinna á reglubundnum vinnuvökum eða vinna hluta af vikulegri vinnuskyldu sinni utan dagvinnutímabils, skulu fá vaktaálag fyrir unnin störf á þeim tíma er fellur utan venjulegs dagvinnutímabils.

2.6.2 Þar sem unnið er á reglubundnum vöktum, skal vaktskrá er sýnir væntanlegan vinnutíma hvers starfsmanns, lögð fram mánuði áður en fyrsta vakt samkvæmt skránni hefst nema samkomulag sé við starfsmenn um skemmri frest. Miðað skal við almanaksmánuð. Ef vaktskrá er breytt með skemmri fyrirvara en 24 klst., skal viðkomandi starfsmanni greitt aukalega 3 klst. í yfirvinnu. Sé fyrirvarinn 24-168 klst. (ein vika) skal greiða 2 klst. í yfirvinnu.

Hér er eingöngu átt við breytingu á skipulagðri vakt en ekki aukavakt.

Taki starfsmaður vakt umfram vinnuskyldu, með minna en 24. klst. fyrirvara á tímabilinu kl. 17:00-24:00 á föstudögum, kl. 24:00-08:00 mánudaga til föstudaga, kl. 00:00-24:00 laugardaga, sunnudaga og sérstaka frídaga, sbr. gr. 2.1.4.2 miðað við 8 klst. vakt, skal greiða 2 klst. í yfirvinnu og hlutfallslega fyrir lengri eða styttri vaktir.

2.6.3 Við samningu varðskrár skal þess gætt að helgidagavinna skiptist sem jafnast á lögreglumenn.

2.6.4 Að jafnaði skulu vaktir vera á bilinu 4-10 klst. að lengd. Heimilt er, sbr. gr. 2.1.2, að semja um aðra tímalengd vakta.

2.6.5 Breytingar á gr. 2.6.4 eru heimilar með samkomulagi skv. gr. 2.1.2.

2.6.6 Þar sem nauðsyn er samvistartíma við vaktaskipti, skal fella hann inn í hinn reglulega vinnutíma.

2.6.7 Greinin brottfelld samkvæmt kjarasamningi frá 19. október 1995.

2.6.8 Skipulagi vaktavinnu skal haga þannig að lögreglumenn fái að jafnaði tvo sam-fellda frídaga í viku.

2.6.9 Landssamband lögreglumanna á rétt á að semja um að þeir lögreglumenn í fullu starfi sem vinna á reglubundnum vinnuvökum og skila til jafnaðar 40 klst. vinnu á viku allt árið, geti í stað greiðslna skv. gr. 2.3.2 fengið frí á óskertum föstum launum í 88 vinnuskyldustundir á ári miðað við heils árs starf. Vinnu sem fellur á sérstaka frídaga og stórhátíðardaga, sbr. framanritað, skal auk þess launa með vaktaálagi, sé þessi kostur valinn.

2.6.10 Þeir vaktavinnumenn sem eigi notfæra sér eða njóta heimilda skv. gr. 2.6.9, skulu eiga kost á svofelldum uppgjörsmáta:

Greitt verði samkvæmt varðskrá yfirvinnukaup, sbr. gr. 1.5.1, fyrir vinnu á sér-stökum frídögum og stórhátíðardögum skv. gr. 1.5.2, þó aldrei minna en 8 klst. fyrir hvern merktan vinnudag. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 11

Bættur skal hver dagur sem ekki er merktur vinnudagur á varðskrá og fellur á sérstakan frídag eða stórhátíðardag annan en laugardag eða sunnudag (laug-ardagur fyrir páska undanskilinn) með greiðslu yfirvinnukaups í 8 klst. eða með öðrum frídegi.

Bæta skal með 8 klst. þá daga sem taldir eru upp í greinum 2.1.4.2 og 2.1.4.3 að undanskildum aðfangadegi og gamlársdegi sem bætast með 4 klst. miðað við fullt starf.

Dæmi um sérstakan frídag í orlofi:

Skylduvakt ber upp á 17. júní, jafnframt er lögreglumaðurinn í orlofi. Þá má velja um að telja vaktina að fullu til orlofstöku og greiða 8 klst. á yfirvinnukaupi, eða að sleppa 8 klst. úr orlofstöku, en það, sem kann að vera umfram 8 klst. vinnuskyldu þann dag, telst til orlofstöku.

2.6.11 Lögreglumenn í vaktavinnu hafa ekki sérstaka matar- og kaffitíma. Lögreglu-mönnum er þó heimilt að neyta matar og kaffis við vinnu sína á vaktinni ef því verður við komið starfsins vegna. Vegna þessara takmörkunar skal greiða 25 mínútur á yfirvinnukaupi fyrir hverja vakt óháð lengd vaktar.

2.6.12 Lögreglumaður sem vinnur vaktavinnu, skal undanþeginn næturvaktaskyldu þegar hann hefur náð 55 ára aldri. Notkun þessarar undanþáguheimildar hefur ekki í för með sér lækkun á launaflokki viðkomandi lögreglumanns. 12 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

 

3 Matar-og kaffitímar, fæði og mötuneyti

3.1 Matar- og kaffitímar á dagvinnutímabili

3.1.1 Matartími, 30 mínútur, skal vera á tímabilinu kl. 11:30-13:30 og telst hann eigi til vinnutíma.

3.1.2 Heimilt er að lengja, stytta eða fella niður matartíma með samkomulagi fyrir-svarsmanna embættis og einfalds meirihluta þeirra lögreglumanna sem málið varðar.

3.1.3 Sé matartíma á dagvinnutímabili breytt skv. gr. 3.1.2, lýkur dagvinnutímabili þeim mun síðar eða fyrr. Séu matartímar lengdir skv. gr. 3.1.2, telst lengingin ekki til vinnutímans.

3.1.4 Á venjulegum vinnudegi skulu vera 2 kaffitímar, 15 mínútur og 20 mínútur, og teljast þeir til vinnutíma.

3.1.5 Kaffitíma má lengja, stytta eða fella niður með sama hætti og matartíma.

3.2 Matar- og kaffitímar í yfirvinnu

3.2.1 Sé unnin yfirvinna, skulu vera matartímar 1 klst. kl. 19:00-20:00 að kvöldi, kl. 03:00-04:00 að nóttu og á tímabilinu kl. 11:30-13:30 á frídögum skv. gr. 2.1.4. Matartímar þessir á yfirvinnutímabili teljast til vinnutímans.

3.2.2 Sé unnin yfirvinna eða aukavakt skulu kaffitímar vera kl. 21:00-21:20, 24:00-00:20, 05:40-06:00 og síðustu 15 mín. fyrir dagvinnumörk. Kaffi og matartímar í yfirvinnu á tímabilinu 08:00-17:00 skulu vera þeir sömu og í dagvinnu.

3.3 Vinna í matar- og kaffitímum

3.3.1 Sé unnið í matartíma þannig að matarhlé nái ekki fullum umsömdum tíma, skal matartíminn að sama hluta greiðast með yfirvinnukaupi.

3.3.2 Matar- og kaffitímar á yfirvinnutímabili sem unnir eru, greiðast sem viðbót við yfirvinnutíma og auk þess kaffitímar í yfirvinnu, sé unnið að fremri mörkum þeirra.

3.4 Fæði og mötuneyti

3.4.1 Lögreglumenn sem eru við störf á föstum vinnustað, skulu hafa aðgang að matstofu eftir því sem við verður komið. Matstofa telst sá staður í þessu tilviki þar sem hægt er að bera fram heitan og kaldan mat, aðfluttan eða eldaðan á staðnum. Húsakynni og aðstaða skulu vera í samræmi við kröfur viðkomandi heilbrigðisyfirvalda. Lögreglumenn greiði efnisverð matarins en annar rekstrar-kostnaður greiðist af viðkomandi embætti.

3.4.2 Á þeim vinnustöðum þar sem ekki eru starfrækt mötuneyti, skal reynt að tryggja lögreglumönnum aðgang að nærliggjandi mötuneyti á vegum ríkisins eða látinn í té útbúnaður til að flytja matinn á matstofu vinnustaðar þannig að lögreglumönnum sé flutningur matarins að kostnaðarlausu.

3.4.3 Ef embættið kaupir mat hjá öðrum aðila en greint er í gr. 3.4.2, skulu lögreglu-menn greiða fyrir sambærilegan mat upphæð er svarar til meðaltalsverðs er Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 13

starfsmenn greiða í þremur mötuneytum, þ.e. stjórnarráðs, Sjónvarps og í Borgartúni 7.

3.4.4 Lögreglumaður sem hefur ekki aðgang að matstofu skv. gr. 3.4.1, skal fá það bætt með fæðispeningum sem nema 432 kr. fyrir hvern vinnuskyldudag enda séu þá uppfyllt neðantalin skilyrði:

1. Vinnuskylda lögreglumanns sé minnst sem svarar hálfri stöðu á viku.

2. Lögreglumaður hafi vinnuskyldu á föstum vinnustað frá kl. 11:00 – 14:00 að frádregnu matarhléi.

3. Matarhlé sé aðeins 1/2 klst.

3.4.5 Lögreglumaður á vakt þegar matstofa vinnustaðar er ekki opin skal fá það bætt með fæðispeningum sem nema 432 kr. enda sé vinnuskylda lögreglumanns a.m.k. 1 klst. fyrir og 1 klst. eftir umsamda matartíma á viðkomandi vakt sbr. tímasetningar matartíma í gr. 3.2.1.

3.4.6 Upphæð fæðispeninga breytist á þriggja mánaða fresti í samræmi við matvörulið vísitölu neysluverðs (01 Matur og drykkjarvörur) með vísitölu ágústmánaðar 2014 sem grunnvísitölu (159,9 stig miðað við undirvísitölur frá 2008).

3.4.7 Þar sem mötuneyti eru á vinnustöðum, skulu lögreglumenn sem kaupa þar fæði, tilnefna 2 trúnaðarmenn úr sínum hópi til þess að fylgjast með rekstri mötuneytisins og eiga aðgang að reikningum þess.

3.4.8 Lögreglumönnum skal tryggt að þeir fái endurgjaldslaust, meðan þeir eru að störfum, kaffi, te, kakó, mjólk og sykur og aðstöðu til að neyta matar og kaffis. 14 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

 

4 Orlof

4.1 Lengd orlofs

4.1.1 Lágmarksorlof skal vera 192 vinnuskyldustundir miðað við fullt ársstarf. Lög-reglumaður sem unnið hefur hluta af fullu starfi eða hluta úr ári, skal fá orlof 16 vinnuskyldustundir fyrir fullt mánaðarstarf. Þegar lögreglumaður í vaktavinnu fer í orlof, skal hann fá óyggjandi upplýsingar um hvenær hann skuli mæta á vakt að orlofi loknu og skal þá að jafnaði miða við að varðskrá haldist óbreytt.

4.1.2 Lögreglumaður sem nær 30 ára aldri á því almanaksári sem tímabil sumar-orlofs tilheyrir fær að auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í dagvinnu. Lögreglumaður sem nær 38 ára aldri fær enn að auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í dagvinnu.

4.1.3 Lögreglumaður sem fyrir undirritun kjarasamnings þessa hefur áunnið sér rétt umfram það sem getur í gr. 4.1.1 skal halda honum, en um frekari ávinnslu fer skv. gr. 4.1.2.

Hér er átt við rétt sem áunninn var fyrir undirritun kjarasamnings 13. júlí 2001.

4.2 Orlofsfé og orlofsuppbót

4.2.1 Lögreglumaður skal fá 10,17% orlofsfé á yfirvinnu og álagsgreiðslur sam-kvæmt samningi þessum. Við 30 ára aldur skal hann fá 11,59%. Við 38 ára aldur skal hann fá 13,04%.

4.2.2 Orlofsuppbót

Hinn 1. júní ár hvert skal lögreglumaður sem er í starfi til 30. apríl næst á und-an, fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næst-liðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Hafi lögreglumaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3 mánaða (13 vikna) samfellt starf á orlofsárinu, skal hann fá greidda orlofs-uppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall.

Sama gildir ef lögreglumaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðslu-skyldu embættis lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum.

Orlofsuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki breytingum samkvæmt öðrum ákvæðum samningsins.

Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofsfé.

Orlofsuppbót á samningstímanum verður sem hér segir:

Á árinu 2015 42.000 kr.

Á árinu 2016 44.500 kr.

Á árinu 2017 46.500 kr.

Á árinu 2018 48.000 kr.

4.3 Orlofsárið

4.3.1 Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 15

4.4 Sumarorlofstímabil

4.4.1 Tímabil sumarorlofs er frá 1. maí til 15. september.

4.4.2 Lögreglumaður á rétt á að fá 160 vinnuskyldustunda orlof sitt á sumarorlofs-tímabilinu og allt að fullu orlofi á sama tíma, verði því við komið vegna starfa embættisins.

4.4.3 Sé orlof eða hluti orlofs tekið eftir að sumarorlofstímabili lýkur, skal sá hluti orlofsins lengjast um fjórðung. Sama gildir um orlof sem tekið er fyrir sumar-orlofstímabil samkvæmt beiðni yfirmanns.

4.5 Ákvörðun orlofs

4.5.1 Yfirmaður ákveður í samráði við lögreglumenn, hvenær orlof skuli veitt. Hon-um er skylt að verða við óskum lögreglumanna um hvenær orlof skuli veitt og skal það veitt á sumarorlofstíma, sé þess óskað af hálfu lögreglumanns og því verður við komið vegna starfa embættisins. Yfirmaður skal að lokinni könnun á vilja lögreglumanna tilkynna svo fljótt sem unnt er og í síðasta lagi mánuði fyrir byrjun orlofs hvenær orlof skuli hefjast nema sérstakar ástæður hamli.

4.6 Veikindi í orlofi

4.6.1 Veikist starfsmaður í orlofi, telst sá tími sem veikindum nemur ekki til orlofs enda sanni starfsmaður með læknisvottorði að hann geti ekki notið orlofs.

Tilkynna skal yfirmanni án tafar með sannanlegum hætti ef um veikindi eða slys í orlofi er að ræða.

4.7 Frestun orlofs

4.7.1 Nú tekur lögreglumaður ekki orlof eitthvert ár og á hann þá rétt á, með sam-þykki yfirmanns, að leggja saman orlof þess árs og hins næsta til orlofstöku síðara árið.

4.7.2 Nú tekur lögreglumaður ekki orlof eða hluta af orlofi samkvæmt beiðni yfir-manns síns og geymist þá orlofið til næsta árs, ella ber honum þá yfirvinnu-kaup fyrir starf sitt þann tíma.

4.8 Áunninn orlofsréttur

4.8.1 Greiða skal dánarbúi áunninn orlofsrétt látins lögreglumanns.

4.9 Orlofssjóður

4.9.1 Ríkissjóður greiðir sérstakt gjald í Orlofssjóð Landssambands lögreglumanna. Gjald þetta skal nema 0,50% af heildarlaunum félagsmanna Landssambands lögreglumanna. Gjaldið skal greiða mánaðarlega eftir á skv. útreikningi launagreiðanda. 16 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

 

5 Ferðir og gisting

5.1 Ferðakostnaður samkvæmt reikningi

5.1.1 Kostnaður vegna ferðalaga innanlands á vegum ríkisins skal greiðast eftir reikningi enda fylgi fullnægjandi frumgögn. Sama gildir ef hluti vinnudags er unninn svo langt frá föstum vinnustað að lögreglumaður þarf að kaupa sér fæði utan heimilis eða fasts vinnustaðar.

5.1.2 Lögreglumenn skulu fá fyrirframgreiðslu áætlaðs ferðakostnaðar.

5.1.3 Um uppgjör ferðakostnaðar, þar með talið akstursgjald, fer eftir sömu reglum og um uppgjör yfirvinnu.

5.2 Dagpeningar innanlands

5.2.1 Greiða skal gisti- og fæðiskostnað með dagpeningum, sé um það samkomu-lag eða ekki unnt að leggja fram reikninga.

5.2.2 Dagpeningar á ferðalögum innanlands skulu ákveðnir af nefnd skv. gr. 5.8.

5.3 Greiðsluháttur

5.3.1 Fyrirfram skal af embætti og lögreglumanni ákveðið hvaða háttur á greiðslu ferðakostnaðar skal viðhafður hverju sinni.

5.4 Vinnusókn og ferðir

5.4.1 Lögreglumaður skulu sækja vinnu til fasts ráðningarstaðar á eigin vegum og í tíma sínum.

Bókun 6 frá 13.07.2001

Vegna niðurfellingar flutningslínu við Elliðaár skulu þeir lögreglumenn sem þegar njóta greiðslna vegna þeirra halda þeim á meðan þeir eru í samfelldu starfi á viðkomandi starfsstöð.

5.4.2 Þegar lögreglumenn hefja eða hætta vinnu á tímabilinu frá kl. 00:05 til kl. 06:55 virka daga og frá kl. 00:05 til kl. 10:00 á sunnudögum eða á sérstökum frídögum skv. gr. 2.1.4.2 og 2.1.4.3, skal þeim séð fyrir ferðum að og frá vinnustað innan 12 km fjarlægðar, en þó utan 1,5 km.

5.4.3 Þær stofnanir sem staðsettar eru a.m.k.1,5 km. utan ytri marka næsta þéttbýlis skulu, í stofnanasamningi samkvæmt kafla 11, semja um greiðslu ferða-kostnaðar fyrir þá lögreglumenn sem ekki búa á staðnum.

5.4.4 Vegna aksturs til og frá Keflavíkurflugvelli reiknast ferðatími 30 mínútur hvern vinnudag.

5.4.5 Lögreglumenn fái fríar ferðir með almenningsvögnum til og frá vinnustað þar sem um ferðir slíkra vagna er að ræða enda framvísi þeir skírteinum sem látin verða í té. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 17

5.5 Ferðatími erlendis

5.5.1 Þegar starfsmaður fer utan að frumkvæði vinnuveitenda og á vegum hans telst sá tími ekki til virks vinnutíma. Greiðslur vegna slíkra ferða skulu vera með eftirfarandi hætti:

Sé brottför flugs á virkum degi fyrir kl. 10:00 og heimkoma eftir kl. 15:00 skal starfsmaður fá greiðslu sem nemur þremur álagsstundum á 33% álagi fyrir hvort tilvik vegna þessa óhagræðis.

Á almennum og sérstökum frídögum skal samsvarandi greiðsla nema sex álagsstundum á 55% álagi skv. gr. 1.6.1, án tillits til þess hvenær dags flugið er.

Heimilt er að semja um frítíma í stað greiðslu ferðatíma, þannig að 33,33% álag jafngildir 20 mínútna fríi og 55% álag 33 mínútna fríi.

5.6 Fargjöld erlendis

5.6.1 Fargjöld á ferðalögum erlendis skulu greiðast eftir reikningi enda fylgi ávallt farseðlar.

5.7 Dagpeningar á ferðum erlendis

5.7.1 Annar ferðakostnaður á ferðalögum erlendis greiðist með dagpeningum, sem skulu ákveðnir af nefnd skv. gr. 5.8.

5.7.2 Af dagpeningum á ferðalögum erlendis ber að greiða allan venjulegan ferða-kostnað annan en fargjöld, svo sem kostnað vegna ferða að og frá flugvöllum, fæði, húsnæði, minni háttar risnu, hvers konar persónuleg útgjöld.

5.8 Dagpeningar vegna námskeiða o.fl.

5.8.1 Dagpeningar vegna námskeiða, þjálfunar- og eftirlitsstarfa skulu ákveðnir af nefnd skv. gr. 5.8.

5.9 Ferðakostnaðarnefnd

5.9.1 Upphæð dagpeninga samkvæmt samningi þessum skal endurskoða þegar þörf er á og samningsaðili óskar þess þó ekki sjaldnar en á þriggja mánaða fresti. Endurskoðunin skal unnin af nefnd er sé skipuð einum fulltrúa BSRB, einum fulltrúa BHM og tveimur fulltrúum tilnefndum af fjármálaráðherra.

5.9.2 Nefnd þessi skal einnig endurskoða flokkun landa eftir dvalarkostnaði, svo og greiðslu fyrir afnot eigin bifreiðar starfsmanns, sé notkun hennar nauðsynleg vegna starfsins.

5.9.3 Náist ekki samkomulag í nefndinni, skal oddamaður tilnefndur af Hagstofu Ís-lands.

5.10 Heimflutningur fjarri vinnustað

5.10.1 Þegar lögreglumaður vinnur fjarri reglulegum vinnustað eða heimastöð þess vinnuflokks er hann tilheyrir, skal hann eiga rétt á ókeypis flutningi í vinnutíma til og frá heimili sínu eins og hér segir: 18 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

1. Vikulega ef vegalengd frá dvalarstað vinnuflokks til heimastöðvar flokksins eftir aðalleið er innan við 150 km.

2. Hálfsmánaðarlega ef sú vegalengd er 151 km eða meira.

Lögreglumanni skal tryggt eigi skemmra frí en 48 klst. milli ferða skv. 2. lið.

5.10.2 Þrátt fyrir ákvæði gr. 5.9.1 eiga vinnuflokkar rétt á ókeypis flutningi daglega í vinnutíma frá dvalarstað til heimastöðvar ef vegalengd frá heimastöð er innan við 60 km og færð eða veður hamla ekki heimflutningum.

5.10.3 Ef um 1 eða 2 menn er að ræða, skulu þeim á sama hátt tryggðar ferðir að og frá vinnustað með ökutæki stofnunar eða á eigin bifreið gegn kílómetragjaldi.

5.10.4 Starfsmenn vinnuflokks mega semja sín á milli um að fækka heimferðum frá því sem getið er hér að framan ef þeir hafa komið sér saman um að draga saman frí.

5.10.5 Framangreind ákvæði um ókeypis heimflutning eiga ekki við ef fjarlægð frá dvalarstað vinnuflokks til heimilis lögreglumanns er meiri en 1,5 sinnum vega-lengd frá dvalarstað vinnuflokks að heimastöð hans. Ef vegalengd er 200 km eða meira frá dvalarstað vinnuflokks til heimastöðvar flokks, skal ferðast flug-leiðis, ef þess er kostur og óskað er enda sé áætlunarflugleið þar á milli.

5.10.6 Um heimflutning sem ekki fellur undir ákvæðin hér að framan, skal semja hverju sinni.

5.11 Gistiaðstaða

5.11.1 Sé lögreglumanni sem er við störf fjarri heimili sínu, gert að gista í húsnæði, sem er í eigu eða umráðum ríkisins, skal það gistirými vera hlýtt og hreinlegt og viðleguútbúnaður sambærilegur við það sem gerist í gistihúsum eftir því sem við verður komið.

5.11.2 Aðgangur skal vera að viðunandi snyrtiaðstöðu með heitu og köldu vatni í steypibaði og handlaugum og rennandi vatni í salernum.

5.11.3 Hjá vinnuflokkum þar sem mötuneyti er starfandi, skal vera aðstaða til kæling-ar á matvælum. Þar skal einnig vera aðstaða til þvotta á fatnaði.

5.11.4 Ef gistirými er skáli í óbyggðum, skal gistiaðstaða ekki vera lakari en tíðkast í sæluhúsum Ferðafélags Íslands. Lögreglumönnum skal þar lagður til allur við-legubúnaður.

5.11.5 Hjá vinnuflokkum þar sem mötuneyti er starfandi utan heimastöðvar, skal ríkið leggja flokknum til útvarpstæki. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 19

 

6 Aðbúnaður og hollustuhættir

6.1 Réttur lögreglumanna

6.1.1 Starfsmenn ríkisins skulu njóta réttinda samkvæmt lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, enda falli starf þeirra ekki undir önnur lög.

6.2 Um vinnustaði

6.2.1 Vinnustaður skal þannig úr garði gerður að þar sé gætt fyllsta öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta, sbr. VI. kafla laga nr. 46/1980.

6.3 Lyf og sjúkragögn

6.3.1 Algengustu lyf og sjúkragögn skulu vera fyrir hendi á vinnustað til nota við fyrstu aðgerð í slysatilfellum. Lyf og sjúkragögn skulu vera í vörslu og á ábyrgð varðstjóra og trúnaðarmanna.

6.4 Öryggiseftirlit

6.4.1 Á vinnustöðum skal vera fyrir hendi til afnota tæki og öryggisbúnaður sem Vinnueftirlit ríkisins telur nauðsynlegan.

6.4.2 Skipa skal öryggisverði, öryggistrúnaðarmenn og öryggisnefndir í samræmi við II. kafla laga nr. 46/1980.

6.5 Slysahætta

6.5.1 Varast skal eftir föngum að lögreglumaður sé einn við störf þar sem slysa-hætta er mikil. Um þetta atriði skal semja milli samningsaðila, þar sem það á við.

6.6 Læknisskoðun

6.6.1 Á vinnustöðum þar sem sérstök hætta er á heilsutjóni lögreglumanna, getur LL óskað sérstakrar læknisskoðunar á þeim. Telji sérmenntaður embættislæknir Vinnueftirlits ríkisins slíka skoðun nauðsynlega, skal hún framkvæmd svo fljótt sem unnt er.

6.7 Aðgangur að sundstöðum

6.7.1 Lögreglumenn fái endurgjaldslaust aðgang að opinberum sundstöðum hver í sínu umdæmi og heimabyggð enda framvísi þeir skírteinum sem látin verða í té. 20 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs


7 Tryggingar

7.1 Slysatryggingar

7.1.1 Lögreglumenn skulu slysatryggðir fyrir dauða eða vegna varanlegrar örorku, sem hér segir:

7.1.2 Dánarslysabætur verða:

1. Ef hinn látni var ógiftur og lætur ekki eftir sig barn og hefur ekki séð fyrir öldruðu foreldri, 67 ára og eldra, kr. 1.493.800

Rétthafar dánarbóta eru lögerfingjar.

2. Ef hinn látni var ógiftur en lætur eftir sig barn/börn undir 18 ára aldri og/eða hefur sannanlega séð fyrir foreldri eða foreldrum, 67 ára og eldri, kr. 4.733.300.

Rétthafar dánarbóta eru foreldrar og börn. Taki báðir þessir aðilar bætur, rennur 1/3 hluti bóta til foreldra en 2/3 hlutar bóta skiptast milli barna að jöfnu.

3. Ef hinn látni var í hjúskap, skulu bætur til maka vera kr. 6.464.100.

Hafi lögreglumaður ekki verið í hjúskap en verið í óvígðri sambúð sem að öðru leyti megi jafna til hjúskapar, skal sambúðaraðili eiga rétt til bóta, eins og um hjúskap væri að ræða enda hafi sambúðaraðili sannanlega haldið heimili með hinum látna um árabil þó eigi skemur en 2 ár fyrir andlát hans.

Rétthafar dánarbóta eru eftirlifandi maki eða sambúðaraðili.

4. Ef hinn látni lætur eftir sig barn (kjörbarn, fósturbarn) innan 18 ára aldurs, fyrir hvert barn kr. 1.242.900.

Sama rétt til bóta hefur barn (kjörbarn, fósturbarn) hins látna á aldrinum 18-25 ára er stundar nám á framhaldsskóla- eða háskólastigi a.m.k. 6 mánuði ársins er hinn tryggði andanst.

Rétthafar dánarbóta eru viðkomandi börn en greiðist til eftirlifandi maka ef hann er annað foreldri ella til skiptaráðanda og/eða fjárhaldsmanns.

5. Með börnum í 2. og 4. tölul. er átt við kynbörn, kjörbörn, stjúpbörn, börn sambúðaraðila og fósturbörn sem hinn látni var framfærsluskyldur við, sbr. 9. gr. barnalaga, nr. 20/1992.

6. Bætur greiðast aðeins samkvæmt einum af töluliðum 1, 2 og 3. Til viðbótar við 2. og 3. tölul. geta komið bætur skv. 4. tölul.

7.1.3 Bætur vegna varanlegrar læknisfræðilegrar örorku greiðast í hlutfalli við trygg-ingarfjárhæðina kr. 11.309.000, þó þannig að hvert læknisfræðilegt örorkustig 26-50% vegur tvöfalt og hvert læknisfræðilegt örorkustig 51-100% vegur þre-falt.

7.1.4 Tryggingarfjárhæðir verði endurskoðaðar tvisvar á ári, 1. janúar og 1. júlí, og taki þá sömu breytingum og verða á vísitölu neysluverðs í janúar eða júlí. Grunnvísitala, miðað við framangreindar tölur, er 249,7 stig (maí 1988=100) sem er vísitala janúarmánaðar 2006 og gilda þessar fjárhæðir um slys á fyrra misseri árins 2006.

7.1.5 Tryggingin tekur gildi um leið og tryggingarskyldur lögreglumaður hefur störf, en fellur úr gildi um leið og hann lætur af störfum. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 21

Tryggingin gildir einnig í launalausu leyfi nema lögreglumaður taki á tímabilinu launað starf hjá öðrum aðila en ríkinu.

7.1.6 Skilmálar eru, eftir því sem við á og með þeim frávikum sem í samkomulagi þessu greinir, almennir skilmálar fyrir atvinnuslysatryggingu launþega hjá aðildarfélögum Sambands íslenskra tryggingarfélaga sem í gildi voru frá 1. janúar 1997 og fylgja samkomulagi þessu.

7.1.7 Tryggingin gildir allan sólarhringinn. Takmarkanir á bótaskyldu sem um getur í tryggingarskilmálum, falla niður þegar lögreglumaður er við störf sín eða á ferðalagi þeirra vegna nema tjón hljótist af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi lögreglumannsins.

7.1.8 Lögreglumaður missir ekki rétt sinn til bóta samkvæmt þessari tryggingu, þótt hann sé tryggður annars staðar. Undanskildar eru þó ferðaslysatryggingar er fjármála-ráðuneytið kaupir vegna starfsmanna ríkisins.

7.1.9 Verði ríkissjóður skaðabótaskyldur gagnvart lögreglumanni sem slysatryggður er samkvæmt samningi þessum, skulu slysabætur sem greiddar kunna að verða til lögreglumanns samkvæmt ákvæðum samnings þessa, koma að fullu til frádráttar þeim skaðabótum er ríkissjóði kann að verða gert að greiða.

7.1.10 Lögreglumenn skulu slysatryggðir samkvæmt almennum slysatryggingaskil-málum svo sem tilgreint er í gr. 7.1.6 með eftirfarandi viðbótarréttindum.

1. 9. grein, -aðrar takmarkanir á bótaskyldu-, liðir 9.1. og 9.6, eru ekki undan-þegnir bótaskyldu þegar lögreglumaður gegnir störfum.

2. 5. grein, -íþróttir, flugferðir o.fl.-, verði ekki undanþegin bótaskyldu vegna íþróttaæfinga á vegum lögreglumanna, svo og vegna íþróttakappleikja á vegum samtaka lögreglumanna.

Ábyrgð þessi er í gildi meðan lögreglumaður er á launaskrá ríkisins og skal ríkissjóði frjálst að kaupa slíka tryggingu eða hafa ábyrgð í eigin hættu.

Úr bókun 4 frá 13.07.2001:

Samkomulag er um það milli aðila að breyta núverandi fyrirkomulagi á slysa-tryggingum lögreglumanna. Í dag er það með þeim hætti að til viðbótar slysa-tryggingu samkvæmt grein 7.1 er keypt hjá tryggingafélagi viðbótartrygging með tvöföldum bótafjárhæðum og er hún kostuð sameiginlega af Lands-sambandi lögreglumanna og ríkissjóði.

Í stað þessa tvöfalda fyrirkomulags verði viðbótartryggingin og slysatrygging samkvæmt grein 7.1 sameinaðar þannig að lögreglumönnum verði tryggðar samsvarandi bætur. Verði það gert þannig að ríkissjóður kaupir þær af tryggingafélagi að loknu útboði og kosti ríkissjóður það að fullu.

Sjá einnig 8. lið samkomulags um vopnaburð lögreglumanna á bls. 50.

7.2 Farangurstrygging

7.2.1 Um farangurstryggingar lögreglumanna gilda reglur um farangurstryggingar starfsmanna á ferðalögum á vegum ríkisins nr. 281/1988.

7.3 Persónulegir munir

7.3.1 Verði lögreglumaður sannanlega fyrir tjóni á algengum nauðsynlegum fatnaði og munum við vinnu, svo sem úrum, gleraugum o.s.frv., skal það bætt sam-kvæmt mati. Náist ekki samkomulag, skal farið samkvæmt mati eins fulltrúa frá hvorum aðila. 22 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

Slík tjón verða einungis bætt ef þau verða vegna óhappa á vinnustað. Ekki skal bæta tjón ef það verður sannanlega vegna gáleysis eða hirðuleysis lög-reglumanns.

7.3.2 Verði lögreglumenn fyrir tjóni á persónulegum munum eða eignum vegna starfsins, skal þeim bættur skaðinn.

7.4 Slys á vinnustað

7.4.1 Ríkið bæti lögreglumanni þau útgjöld sem hann kann að verða fyrir af völdum slyss á vinnustað og slysatryggingar almannatrygginga bæta ekki skv. 27. gr. laga nr. 117/1993, um almannatryggingar.

Sjá skýringar á bls. 32.

7.5 Skaðabótaskylda ríkissjóðs

7.5.1 Lögreglumenn eiga rétt á bótum fyrir meiðsli og tjón sem þeir verða fyrir vegna starfs síns.

7.5.2 Lögreglumenn skulu teljast að störfum, auk venjulegrar vinnuskyldu, þegar þeir eru á leið í eða úr vinnu, sitja lögregluskóla og lögreglunámskeið eða stunda lögregluæfingar, íþróttir og kappleiki á vegum félaga lögreglumanna. Hið sama gildir ef þeir ráðast í lögregluaðgerðir að eigin frumkvæði sem lög-reglumenn.

7.5.3 Ákvæði þetta tekur einnig til héraðslögreglumanna, aukalögreglumanna og þeirra er gegna lögreglustörfum um stundarsakir samkvæmt borgaralegri skyldu.

7.5.4 Nú sannast að lögreglumaður eða fjölskylda hans verður fyrir meiðslum, lík-amstjóni eða tjóni á persónulegum eignum, þ.m.t. bifreiðum, vegna árásar, skemmdarverka eða stöðu lögreglumannsins og skal þá tjónið bætt.

7.5.5 Fái lögreglumaður tjón sitt ekki bætt úr hendi tjónvalds, skal hann snúa sér til viðkomandi lögreglustjóra með uppgjör eða senda dómsmálaráðuneytinu málið til meðferðar. Ef krafa er gerð um miskabætur, skal málið ávallt sent til ráðuneytisins. Ríkissjóður greiðir bætur ef ekki er vitað hver tjónvaldur er. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 23

 

8 Verkfæri og vinnuföt

8.1 Verkfæri

8.1.1 Lögreglumenn eru eigi skyldugir að leggja sér til verkfæri nema svo sé sér-staklega umsamið.

8.2 Einkennis- og hlífðarföt

8.2.1 Þar sem krafist er einkennisfatnaðar eða sérstök hlífðarföt eru nauðsynleg, t.d. vinnusloppar, skal lögreglumönnum séð fyrir slíkum fatnaði þeim að kostn-aðarlausu. Sama gildir um hlífðarföt vegna óþrifalegra starfa og starfa sem hafa óvenjulegt fataslit í för með sér.

8.2.2 Lögreglumönnum skal lagður til þeim að kostnaðarlausu sá hlífðarútbúnaður sem krafist er samkvæmt öryggisreglum enda er lögreglumönnum skylt að nota hann.

8.2.3 Hreinsun á fatnaði skv. gr. 8.2.1 og 8.2.2 skal látin í té lögreglumanni að kostnaðarlausu tvisvar á ári. Meiri háttar viðgerðir og tjón á slíkum fatnaði skal bætt af ríkisins hálfu. Lögreglumenn skulu fara vel og samviskusamlega með vinnufatnað og hlífðarföt.

8.2.4 Ef lögreglumaður lætur af starfi, skal hann skila seinasta einkennisfatnaði er hann fékk.

8.2.5 Samið skal nánar við LL um þessi atriði. 24 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

 

9 Afleysingar

9.1 Staðgenglar

9.1.1 Aðilar eru um það sammála að ekki þurfi að jafnaði að fela lögreglumanni sér-staklega að gegna starfi yfirmanns nema fjarvera yfirmanns vari lengur en 7 vinnudaga samfellt.

9.2 Launað staðgengilsstarf

9.2.1 Sé aðalstarf lögreglumannsins launað sem staðgengilsstarf yfirmanns, ber lögreglumanninum laun eftir flokki hans, gegni hann starfi yfirmanns lengur en 4 vikur samfellt eða hafi hann gegnt starfi yfirmanns lengur en 6 vikur á hverjum 12 mánuðum. Laun eftir flokki yfirmanns greiðast einungis frá lokum nefndra fjögurra eða sex vikna.

9.3 Aðrir staðgenglar

9.3.1 Lögreglumaður sem ekki er í stöðu staðgengils yfirmanns en er falið að gegna störfum yfirmanns í forföllum hans eða störfum annars hærra launaðs lög-reglumanns, skal taka laun eftir launaflokki hins forfallaða starfsmanns þann tíma er hann gegnir starfi hans.

9.4 Annað fyrirkomulag

9.4.1 Heimilt er að semja um annað fyrirkomulag fyrir afleysingar en að framan greinir. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 25

 

10 Fræðslumál

10.1 Lögregluskóli ríkisins

10.1.1 Lögreglumaður sem stundar framhaldsnám í Lögregluskóla ríkisins eða sækir fræðslu- eða þjálfunarnámskeið að beiðni lögreglustjóra, skal halda mánaðar-launum skv. gr. 1.1.1 og vaktaálagi.

10.1.2 Lögreglumaður sem með samþykki lögreglustjóra stundar viðurkennt sérnám varðandi starf sitt eða sækir framhalds- eða endurmenntunarnámskeið sem nýtur viðurkenningar löggæsluyfirvalda, haldi mánaðarlaunum skv. gr. 1.1.1 og vaktaálagi meðan slíkt nám varir, allt að þremur mánuðum á hverjum 5 starfs-árum. Launahlutfall í námsleyfi sé sem næst meðaltali launa þann tíma sem rétturinn vannst á.

Heimilt er að veita lögreglumanni, sem ákvæði þetta tekur til, námsleyfi með þessum kjörum tíðar en að framan greinir en þá skemur hverju sinni, þó ekki umfram 1 mánuð á hverjum 20 starfsmánuðum. Eins er heimilt að veita lengra leyfi sjaldnar eða allt að 6 mánuðum á hverjum 10 starfsárum og allt að 9 mánuðum á hverjum 15 starfsárum. Þó er heimilt að veita starfsmanni 9 mán-aða leyfi eftir 12 ára starf. Næstu 3 ár eftir að námsleyfi lýkur í því tilviki, ávinnur hann sér ekki rétt til námsleyfis.

Bókun 2 frá 18. júlí 1986:

Lögreglumenn sem lokið hafa grunnnámi frá Lögregluskóla ríkisins skulu ganga fyrir í föst lögreglustörf. Eigi skulu frávik frá þessari reglu til lykta leidd nema með samþykki stjórnar LL.

10.2 Launalaust leyfi

10.2.1 Lögreglumaður skal eiga rétt á launalausu leyfi ef honum býðst tækifæri og/eða styrkur til að vinna að tilteknu verkefni, m.a. tengdu starfi hans. Slíkt leyfi skal tekið í samráði við yfirmann embættis.

10.2.2 Samkomulag er um að árlega geti allt að 10 lögreglumenn í föstu starfi fengið launalaust leyfi allt að einu ári.

Sjá samkomulag LL og dómsmálaráðherra um launalaus leyfi á bls. 51.

10.3 Starfsmenntunarsjóður

10.3.1 Ríkissjóður greiðir sérstakt gjald í Starfsmenntunarsjóð Landssambands lögreglumanna. Gjald þetta skal nema 0,22% af heildarlaunum félagsmanna.

10.4 Fræðslu- og starfsþróunarsjóður

10.4.1 Vinnuveitandi greiðir sérstakt gjald í Fræðslu- og starfsþróunarsjóð lögreglu-manna. Gjald þetta skal nema 0,40% af heildarlaunum félaga í LL.

Stjórn sjóðsins skal skipuð fjórum aðilum, tveimur frá Landssambandi lögreglumanna, einum frá lögreglustjórafélagi Íslands og einum frá innanríkisráðuneyti. 26 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

Hlutverk sjóðsins er að styðja við sí- og endurmenntun lögreglumanna m.a. með því að veita styrki til lögreglumanna á landsbyggðinni sem stunda fram-haldsnám í Lögregluskóla ríkisins eða sækja fræðslu- og þjálfunarnámskeið að beiðni lögreglustjóra og þurfa að búa fjarri heimilum sínum. Heimilt er að veita slíka styrki þegar kennarar/þjálfarar á námskeiðum á vegum Lögregluskóla ríkisins fara um landið til að kenna viðurkennt námsefni á vegum Lögregluskólans. Stjórn sjóðsins skal setja nánari starfsreglur í samræmi við hlutverk sjóðsins.

Reykjavík og svæði til og með Borgarnesi og Selfossi teljast ekki til lands-byggðar í þessu tilliti. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 27

 

11 Stofnanaþáttur og samstarfsnefndir

11.1 Skilgreining stofnanasamnings

11.1.1 Stofnanasamningur er hluti af kjarasamningi og er meðal annars ætlað að tryggja þróun og stuðla að skilvirkara launakerfi sem tekur mið af þörfum og verkefnum stofnunar og lögreglumanna hennar. Hann er sérstakur samningur milli stofnunar og stéttarfélags um útfærslu tiltekinna þátta kjarasamningsins að þörfum stofnunar og lögreglumanna með hliðsjón af eðli starfsemi, skipu-lagi og/eða öðru því sem gefur stofnun sérstöðu. Viðræður um stofnanasamn-ing fara fram undir friðarskyldu.

11.2 Markmið stofnanasamnings

11.2.1 Markmið stofnanasamnings er að auka gæði þjónustunnar með því að efla samstarf lögreglumanna og stjórnenda á vinnustað. Samstarfinu er ætlað að bæta rekstrarskipulag stofnunar, bæta nýtingu rekstrarfjármagns og skapa grundvöll fyrir aukinni hagræðingu og skilvirkara launakerfi og þannig gefa lögreglumönnum tækifæri til að þróast og bæta sig í starfi og þar með auka möguleika þeirra á bættum kjörum.

Að færa ákvörðun um launasetningu starfa nær starfsvettvangi þar sem hægt er að bregðast hraðar við breytingum sem eiga sér stað á störfum og skipulagi stofnana og stuðla að árangurstengingu launa í samræmi við markmið og stefnu stofnana.

11.3 Gerð og framkvæmd stofnanasamnings

11.3.1 Í stofnanasamningi skal semja um röðun starfa, sbr. gr. 1.2.1, og hvaða þættir og/eða forsendur skuli ráða röðun þeirra. Þar skulu fyrst og fremst metin þau verkefni og skyldur sem í starfinu felast auk þeirrar færni (kunnáttustig/sér-hæfing), sbr. íslenska starfaflokkun ÍSTARF 95, sem þarf til að geta innt starfið af hendi. Þá skal litið til skipurits stofnunar eða annars formlegs starfsskipu-lags við gerð samningsins. Starfslýsingar eru ein af forsendum röðunar starfa í launaflokka og skulu þær endurskoðaðar í takt við þróun starfa.

11.3.2 Í stofnanasamningi skal einnig semja um hvaða þættir og/eða forsendur skuli ráða mati á persónu- og tímabundnum þáttum, sbr. gr. 1.2.2.

Persónubundnir þættir sem gera menn hæfari í starfi eru t.d.:

Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi svo og starfsreynsla.

Tímabundnir þættir sem koma til greina eru t.d.:

Viðbótarábyrgð og/eða álag vegna sérstakra verkefna.

Hæfni, sérstakur árangur og/eða frammistaða.

Ofangreindir þættir geta verið breytilegir frá einum tíma til annars og álag á laun því breytilegt. Ofangreinda þætti skal endurskoða við breytingar á starfs-sviði lögreglumanns eða eftir nánari útfærslu í stofnanasamningi.

11.4 Skipan, hlutverk og starfshættir samstarfsnefnda

11.4.1 Skipan samstarfsnefnda 28 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

11.4.1.1 Hjá stofnunum ríkisins skulu starfa samstarfsnefndir, sem skipaðar eru allt að 3 fulltrúum frá hvorum aðila, þ.e. stéttarfélagi/starfsmönnum og stofnunum.

Heimilt er að skipa eina sameiginlega samstarfsnefnd fyrir fleiri stofnanir eða með öðrum stéttarfélögum innan einnar eða fleiri stofnana.

LL skal tilnefna þrjá fulltrúa í samstarfsnefnd og jafnmarga til vara. Stofnun/stofnanir tilnefni allt að 3 fulltrúa og jafnmarga til vara.

11.4.2 Hlutverk samstarfsnefnda

11.4.2.1 Samstarfsnefnd annast gerð, endurskoðun og breytingar á stofnanasamningi, sbr. gr. 11.3. Þar skal og samið um röðun starfa skv. 25. gr. laga nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

11.4.2.2 Nefndin skal einnig fjalla um ágreiningsmál sem upp kunna að koma vegna framkvæmdar stofnanasamnings.

11.4.3 Starfshættir samstarfsnefnda

11.4.3.1 Vegna gerðar/endurskoðunar stofnanasamnings

Fulltrúar í samstarfsnefnd geta óskað eftir endurskoðun stofnanasamnings verði umtalsverðar breytingar á forsendum hans. Sem dæmi um breytingar á forsendum má nefna breytingar í miðlægum kjarasamningi og breytingar á umfangi, hlutverki eða starfsemi stofnunar. Hvor aðili um sig getur kallað nefndina til starfa. Skal þá metið hvort forsendur hafi breyst þannig að ástæða sé til að gera breytingar á honum. Koma skal á samstarfsnefndarfundi svo fljótt sem auðið verður en þó ekki síðar en fjórum vikum eftir að erindið berst. Fella skal þær breytingar sem gerðar eru hverju sinni inn í gildandi stofnana-samning og staðfesta hann þannig breyttan. Að jafnaði skal stofnanasamn-ingur endurskoðaður á tveggja ára fresti.

11.4.3.2 Vegna ágreiningsmála

Hvor aðili um sig getur skotið ágreiningsefnum sem upp kunna að koma vegna framkvæmdar stofnanasamnings til nefndarinnar. Beina skal erindi til gagn-aðila með skriflegum hætti. Gagnaðili skal koma á samstarfsnefndarfundi svo fljótt sem auðið verður en þó ekki síðar en fjórum vikum eftir að erindið berst. Samstarfsnefnd skal svara erindum innan 5 vikna frá því að þau voru fyrst borin formlega fram á fundi nefndarinnar. Verði samstarfsnefnd sammála um breytingar á launasetningu eða öðru því sem til hennar hefur verið vísað, skal sú breyting gilda frá og með næstu mánaðamótum eftir að erindið var fyrst formlega borið fram í nefndinni nema annað sé sérstaklega ákveðið. Gildistími frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 29

 

12 Réttur lögreglumanna vegna veikinda og slysa

12.1 Tilkynningar, vottorð og útlagður kostnaður

12.1.1 Ef starfsmaður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss, skal hann þegar tilkynna það yfirmanni sínum sem ákveður hvort læknisvottorðs skuli krafist og hvort það skuli vera frá trúnaðarlækni hlutaðeigandi stofnunar. Krefjast má læknisvottorðs af starfsmanni vegna óvinnufærni hvenær sem forstöðumanni /yfirmanni stofnunar þykir þörf á.

12.1.2 Ef starfsmaður kemur ekki til starfa vegna veikinda eða slyss í meira en 5 vinnudaga samfleytt, skal hann sanna óvinnufærni sína með læknisvottorði. Ef um er að ræða endurteknar fjarvistir starfsmanns, skal hann sanna óvinnu-færni sína með læknisvottorði eftir nánari ákvörðun forstöðumanns/yfirmanns.

12.1.3 Ef starfsmaður er óvinnufær vegna veikinda eða slyss um langan tíma, skal hann endurnýja læknisvottorð sitt eftir nánari ákvörðun forstöðumanns/yfir-manns en þó ekki sjaldnar en mánaðarlega. Frá þessu má þó veita undan-þágu eftir tillögu trúnaðarlæknis ef hann telur auðsætt að um lengri veikinda-fjarvist verði að ræða.

12.1.4 Skylt er starfsmanni sem er óvinnufær vegna veikinda eða slyss að gangast undir hverja þá venjulega og viðurkennda læknisrannsókn sem trúnaðarlæknir kann að telja nauðsynlega til þess að skorið verði úr því hvort forföll séu lög-mæt, enda sé kostnaður vegna viðtals við lækni og nauðsynlegra læknis-rannsókna greidd af vinnuveitanda.

12.1.5 Endurgreiða skal starfsmanni gjald vegna læknisvottorða sem krafist er skv. gr. 12.1.1-12.1.4. Sama gildir um viðtal hjá lækni vegna öflunar vottorðs.

12.1.6 Vinnuveitandi greiði starfsmanni þau útgjöld sem starfsmaður hefur orðið fyrir af völdum slyss á vinnustað og slysatryggingar almannatrygginga bæta ekki skv. 27. gr. laga nr. 117/1993, um almannatryggingar.

Sjá bls. 32.

12.2 Réttur til launa vegna veikinda og slysa

12.2.1 Starfsmaður sem ráðinn er til starfa á mánaðarlaunum skv. gr. 1.1.1 í kjara-samningi í a.m.k. 2 mánuði, skal halda launum skv. gr. 12.2.6-12.2.7 svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

Starfstími Fjöldi daga

0-3 mánuði í starfi 14 dagar

Næstu 3 mánuði í starfi 35 dagar

Eftir 6 mánuði í starfi 119 dagar

Eftir 1 ár í starfi 133 dagar

Eftir 7 ár í starfi 175 dagar 30 Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

27. gr. l. nr. 117/1993, um almannatryggingar:

Nú veldur bótaskylt slys sjúkleika og vinnutjóni í minnst 10 daga og skal þá greiða nauðsynlegan kostnað vegna lækningar hins slasaða og tjóns á gervilimum eða hjálpartækjum svo sem hér segir:

1. Að fullu skal greiða:

a. Læknishjálp samkvæmt samningum sjúkratrygginga.

b. Sjúkrahúsvist, svo lengi sem afleiðingar slyssins gera hana nauðsyn-lega. Greiðsla sjúkrahúsvistar færist þó yfir á sjúkratryggingarnar þegar hinn slasaði er orðinn 70 ára enda séu þá full tvö ár frá slysdegi.

c. Lyf og umbúðir.

d. Viðgerð vegna brots eða löskunar á heilbrigðum tönnum eða vel við-gerðum. Greiðslu fyrir sams konar viðgerðir á lélegri tönnum má tak-marka við kostnað sem ætla má að orðið hefði ef þær hefðu verið heil-brigðar.

e Gervilimi eða svipað hjálpartæki, svo og viðgerð á þeim eða endurnýjun ef viðgerð telst ekki fullnægjandi. Sama gildir um gervitennur.

f. Sjúkraflutning með sjúkraflugvél eða sjúkrabíl fyrst eftir slys eða þegar ella verður nauðsynlegt að senda sjúkling með slíkum farartækjum til meðferðar hjá lækni eða í sjúkrahúsi, þó ekki fyrir einstakar ferðir þegar um stundun er að ræða. Sama gildir um flutning með skipi þegar öðrum farartækjum verður ekki við komið.

g. Sjúkraþjálfun og orkulækningar.

2. Að hluta skal greiða:

a. Að hálfu ferðakostnað til læknis með leigubíl, enda sé sjúklingur ekki fær um að ferðast með áætlunarbíl eða strætisvagni. Ekki skal þó greitt fyrir flutning með bifreið manns af sama heimili eða sama bæ né bifreið í eigu venslamanna hins slasaða.

b. Að 3/4 kostnað við sams konar ferðir með áætlunarbíl eða -skipi enda sé um meira en 15 km vegalengd að ræða. Geti sjúklingur ekki ferðast með áætlunarbíl, skal greiða ferðð með áætlunarflugvél að 3/4.

3. Heimilt er að greiða:

a. Hjúkrun í heimahúsum, veitta af vandalausum.

b. Styrk upp í kostnað vegna löskunar á tönnum þegar framkvæmdar hafa verið kostnaðarsamar aðgerðir á þeim sem ónýst hafa við slysið.

c. Ferðakostnað að 3/4 hlutum með áætlunarbíl eða strætisvagni eða samkvæmt kílómetragjaldi ef áætlunarferðir eða strætisvagnaferðir eru ekki fyrir hendi þegar sjúklingur þarfnast ítrekaðrar meðferðar hjá lækni á sjúkrahúsi eða sjúkrastofnun, svo sem í endurhæfingu eða sjúkra-þjálfun, með eða án innlagningar þótt vegalengd sé skemmri en 15 km, enda séu ferðir fleiri en 30 á sex mánaða tímabili.

[Að svo miklu leyti sem samningar skv. 39. gr. ná ekki til sjúkrahjálpar sam-kvæmt framansögðu getur ráðherra ákveðið endurgreiðslu að nokkru eða öllu leyti með reglugerð. 2) ] 1)

Nú veldur slys ekki óvinnufærni í 10 daga en hefur þó í för með sér kostnað sem um ræðir í grein þessari og má þá greiða hann að svo miklu leyti sem hann fæst ekki greiddur hjá sjúkratryggingum.

1) L 154/1002, 2. gr. 2) Rg. 541/2002, sbr. 46/2004.

Til baka